Bakalářské zkoušky

Od ledna 2013 platí otázky uvedené v příslušných sylabech bakalářského studijního programu, obor Veřejná správa a regionální rozvoj. Sylaby najdete v ISISu u identů příslušných státních zkoušek.

 

Bakalářský studijní program – Obor Veřejná správa a regionální rozvoj

Kód předmětu: RE1

Název v jazyce výuky: Státní zkouška ze studijního oboru

 

Seznam otázek ke státní zkoušce ze studijního oboru:

Okruh I: Veřejná správa

1. Pojem státu, znaky státu, státní mechanismus, legalita a legitimita
2. Funkce státu, občanský status
3. Právní stát, institucionální základy, právo přirozené a platné, právní kultura
4. Pojem demokracie, volební právo a volební systémy
5. Formy státu, republika a monarchie, parlamentní, prezidentská, neoprezidentská republika
6. Státoprávní a územně správní uspořádání, unitární stát, federace, konfederace, autonomie
7. Základy ústavního systému ČR, Ústava a ústavní pořádek
8. Ústavní regulace občanských práv a svobod
9. Zákonodárná moc v českém ústavním systému
10. Výkonná moc v českém ústavním systému, postavení vlády, postavení prezidenta
11. Soudní moc v českém ústavním systému
12. Ústavní úprava územní samosprávy
13. Pojem správy, správa a řízení, soukromá a veřejná správa, subjekty veřejné správy
14. Správní věda, její povaha a vývoj, nejvýznamnější teorie
15. Organizace veřejné správy, organizační principy, organizační typy a modely, vykonavatelé veřejné správy
16. Kontrola a hodnocení veřejné správy, dozor, dohled, inspekce, státní a finanční kontrola, Nejvyšší kontrolní úřad, veřejný obhájce práv
17. Státní služba, veřejná služba, systémy státní služby, právní úprava státní služby v ČR
18. Právní postavení územních samosprávných celků, slučování a rozdělování obcí, statutární města, samostatná a přenesená působnost
19. Působnost a organizace územní samosprávy, samostatná přenesená působnost, orgány obce, orgány kraje, kontrola a dozor státu
20. Transformace a reforma veřejné správy, historický vývoj zejména po roce 1989
21. Pojem, předmět a systém správního práva, právo veřejné a právo soukromé, vztahy správního práva a správní vědy
22. Prameny a subjekty správního práva
23. Správní akty, pojem, členění, náležitosti, vady a vlastnosti správních aktů, subsumce a řetězení správních aktů
24. Správní řízení, základní principy, rozhodnutí ve správním řízení, právní moc a vykonatelnost rozhodnutí
25. Opravné prostředky ve správním řízení, přezkumné řízení a obnova řízení
26. Správní soudnictví, funkce a organizace, soudní řád správní, opravné prostředky ve správním soudnictví
27. Pojmy správního trestání a správního deliktu, právní úprava správního trestání, druhy správních deliktů, přestupky, základy odpovědnosti za přestupek

 

Okruh II: Regionalistika

 1. Politická mapa světa a geografie světového hospodářství
 2. Metody a techniky socioekonomické a správní geografie
 3. Koncepce, struktura a typologie regionů, difúze inovace regionu
 4. Prostorová diferenciace obyvatelstva a struktura osídlení
 5. Regionální struktury zemědělství a výroby
 6. Dopravní a spojové uzly a regiony
 7. Regionální struktury cestovního ruchu a rekreace, služeb a maloobchodu
 8. Integrační, dezintegrační a globalizační procesy v současném světě
 9. Specializace a diverzifikace regionální ekonomické základny
 10. Neoklasický a keynesiánský přístup k vysvětlování rozdílů v regionálním růstu
 11. Regionální divergence – teorie kumulativních příčin a pólů rozvoje
 12. Regionalizace, typologie regionů. Hlavní koncepty regionálního vývoje a jejich rozdíly
 13. Regionální politika – základní pojmy, přístupy k vymezení, aktéři
 14. Migrace, přístupy k sociálně ekonomickému hodnocení jejich dopadů na rozvoj regionu
 15. Lokalizační teorie. Teorie prostorového uspořádání a teorie pólů. Významní představitelé a jejich přínosy.
 16. Definice sídla a obce. Městská a venkovská sídla. Způsoby využití území.
 17. Procesy urbanizace. Ekonomie měst a efektivnost měst.
 18. Vznik a pojetí regionální politiky v rámci evropského integračního procesu
 19. Význam, principy a zásady regionální a strukturální politiky pro evropskou integraci
 20. Nástroje regionální politiky EU
 21. Podpora rozvoje venkova
 22. Legislativní a institucionální rámec regionální a strukturální politiky
 23. Regionální rozvoj v ČR
 24. Programové zabezpečení regionální politiky v ČR
 25. Programy rozvoje obcí, měst a regionů

Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague