Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

Hledat
Pokročilé hledání
Státní zkoušky

Související stránky

Státní závěrečná zkouška z hlavní specializace navazujícího magisterského studia Regionální studia (RS)

Od ledna 2013 platí otázky uvedené v příslušném sylabu.

Sylab najdete v ISISu v předmětu s identem "RS101 - Státní závěrečná zkouška z hlavní specializace navazujícího magisterského studia Regionální studia".

 

 

Státní závěrečná zkouška z hlavní specializace navazujícího magisterského studia Regionalistika a veřejná správa (RV)

Kód předmětu:  RV101

Název česky:  Státní zkouška ze studijního oboru Regionalistika a veřejná správa

Státní zkouška z regionalistiky a veřejné správy:
A1. Vymezení Evropy, politicko-geografické a ekonomicko-geografické členění Evropy.
A2. Vliv přírodních a populačních podmínek na sociálně ekonomickou diferenciaci evropského prostoru.
A3. Hospodářská základna Evropy v regionálním průřezu
A4. Základní věcné charakteristiky jednotlivých typů evropských regionů.
A5. Integrační procesy v Evropě.
A6. Regionální politika v Evropě .
A7. Geografické, geopolitické a historické aspekty české státnosti.
A8. Zhodnocení geografické polohy ČR a jejího geopolitického a ekonomického postavení ve světě.
A9. Přírodní podmínky a zemědělství ČR a jejich regionální rozložení.
A10. Vývoj a současná struktura osídlení v ČR.
A11. Průmysl a obslužné systémy ČR.
A12. Rekreace, cestovní ruch a druhé bydlení v ĆR.
A13. Dlouhodobé regionální procesy a pojetí komplexní organizace prostoru ČR. Regionální diferenciace území ČR.
A14. Problematika územně správního členění ČR ve vztahu k EU a zapojení ČR do regionální a strukturální politiky EU.
B1. Regionální diferenciace území ČR.
B2. Zapojení ČR do regionální a strukturální politiky EU.
B3. Socioekonomický koncept prostoru – historický pohled, filosofická východiska, základní přístupy k výkladu dané pojmové kategorie v ekonomickém kontextu. Přehled teorií regionálního rozvoje, srovnání jejich konstitučních prvků.
B4. Zhodnocení nejvýznamnějších teoretických přístupů k prostorové ekonomické analýze.
B5. Vývoj sídelní struktury z hlediska ekonomického uspořádání prostoru.
B6. Teorie týkající se ekonomických hledisek využívání půdy (Land use).
B7. Přínos lokalizačních teorií k ekonomickému myšlení a rozhodování.
B8. Neoklasické a neoliberální pojetí prostorové ekonomické analýzy.
B9. Přístup k prostorové analýze v Keynesiánské ekonomii. Polarizovaný a kumulativní regionální růst.
B10. Prostorové součásti institucionální ekonomie. „Nová teorie růstu“ (Romer Arthur, Bröcker, Krugman a další autoři). Územní dělba práce a její teoretické pozadí.
C1. Netržní činnosti ve veřejném sektoru – úloha státu a územní samosprávy při jejich zajišťování.
C2. Rozhodování o netržních činnostech zajišťovaných ve veřejném sektoru. Ekonomické pojetí veřejné správy, řídící úloha veřejné správy.
C3. Zdroje financování potřeb veřejného sektoru.
C4. Veřejné výdaje – hlavní zdroj financování potřeb ve veřejném sektoru. Alokační efektivnost.
C5. Veřejný sektor – struktura a rozsah. Faktory ovlivňující rozsah veřejného sektoru.
C6. Management a marketing ve veřejném sektoru - podstata, cíle, nástroje.
C7. Veřejnoprávní neziskové organizace ve veřejném sektoru, jejich financování v ČR – organizační složky, příspěvkové organizace.
C8. Řízení a financování školství.
C9. Řízení a financování zdravotnictví, sociálního zabezpečení. Podstata a hlavní cíle reforem financování zdravotnictví a reforem sociálního zabezpečení.
C10. Řízení a financování péče o životní prostředí. Dopady do státního rozpočtu a rozpočtů územní samosprávy.
C11. Řízení a financování kultury a památkové péče. Dopady do státního rozpočtu a rozpočtů územní samosprávy.
C12. Veřejná a občanská kontrola – nástroj zvyšování alokační efektivnosti, možnosti, účinnost.
C13. Úloha veřejné správy v řízení organizací ve veřejném sektoru, specifika na úrovni státu a územní samosprávy v ČR.
D1. Orgány obcí a krajů
D2. Právní předpisy obcí a krajů
D3. Právní předpisy a jiné akty vlády a ústředních správních orgánů
D4. Normativní a individuální správní akty
D5. Základy přestupkového práva (hmotně-právní problematika)
D6. Řízení o přestupcích
D7. Nejvyšší kontrolní úřad, Veřejný ochránce práv
D8. Dozor nad právními předpisy obcí a krajů
E1. Principy demokratického ústavního systému.
E2. Teorie dělby moci. Parlamentní a prezidentský systém, společné rysy a specifika.
E3. Parlamenty, jejich postavení a struktura.
E4. Rozdíly mezi konfederací a federací, jejich základní rysy.
E5. Zastupitelský systém, zásady volebního práva, rozdíl mezi systémem poměrného zastoupení a většinovým volebním systémem.
E6. Základní principy právního státu (doložte konkrétně příslušnými ústavními předpisy v ČR).
E7. Základní lidská a občanská práva, jejich druhy a záruky (doložte na základě Listiny základních práv a svobod – ČR).