1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
5VS – Veřejná správa

  1. Pojem veřejné správy, vymezení veřejné správy ve smyslu pozitivním a negativním, organizační a materiální pojetí veřejné správy, správa soukromá a veřejná
  2. Evropské správní právo – pojem, prameny, základní charakteristika, vztah k souvisejícím oblastem práva
  3. Právní regulace veřejné správy. Předmět správního práva. Prameny správního práva.
  1. Správní věda, pojem, předmět a vývoj
  2. Přímý a nepřímý účinek a výkon práva EU
  3. Formy činnosti veřejné správy - normativní a individuální správní akty, opatření obecné povahy, veřejnoprávní smlouvy, bezprostřední zákroky, vyjádření, osvědčení a sdělení.
  1. Metody správní vědy
  2. Co je Listina základních práv EU a jak ovlivňuje vnitrostátní právo členských států EU
  3. Správní dozor – pojem, průběh, členění správního dozoru a typické dozorčí činnosti, oprávnění dozorčího orgánu, obecná procesní úprava.
  1. Organizační principy ve veřejné správě
  2. Obecné právní zásady a soft-law jako pramen evropského správního práva
  3. Pojem správního řízení. Kodifikace správního řízení v České republice. Koncepce zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Základní zásady činnosti správních orgánů.
  1. Princip centralizace a decentralizace a koncentrace a dekoncentrace
  2. Evropská nařízení a jejich implementace
  3. Správní orgány, procesní úkony správních orgánů. Věcná a místní příslušnost, spory o věcnou příslušnost. Účastníci řízení a jejich zastoupení. Procesní práva a povinnosti účastníků řízení.
  1. Organizační typy a modely
  2. Evropské směrnice a jejich transpozice
  3. Průběh řízení v prvním stupni: zahájení řízení, ústní jednání, dokazování rozhodnutí a usnesení. Ochrana před nečinností.
  1. Pojem rozhodování, specifika rozhodování v oblasti veřejné správy
  2. Princip rovnosti a zákaz diskriminace v evropském právu
  3. Odvolací řízení. Řízení o rozkladu. Obnova řízení. Přezkumné řízení.
  1. Rozhodovací proces, fáze rozhodovacího procesu
  2. Princip proporcionality a legitimního očekávání v evropském právu
  3. Kontrola veřejné správy – parlamentní kontrola
  1. Pojem kontroly, vnitřní a vnější kontrola v oblasti veřejné správy, základní členění kontroly
  2. Prostor svobody, vnitřní bezpečnosti a výkonu spravedlnosti v EU
  3. Základy správní odpovědnosti: Přestupkové právo (hmotně právní a procesně právní problematika)
  1. Pojem veřejné služby, základní druhy veřejné služby, práva a povinnosti zaměstnanců ve státní službě
  2. Evropský soudní dvůr jako správní soud – sporné a nesporné řízení
  3. Kontrola veřejné správy – Nejvyšší kontrolní úřad
  1. Role vedoucích pracovníků, styly řízení
  2. Pravomoc Evropského soudu pro lidská práva
  3. Kontrola veřejné správy - veřejný ochránce práv
  1. Výběr zaměstnanců ve státní službě
  2. Co je Evropská charta místní samosprávy a jak ovlivňuje české právo?
  3. Pravomoc Ústavního soudu při zajišťování ústavnosti a zákonnosti ve veřejné správě.
  1. Pojem a charakteristické rysy e-governmentu
  2. Evropské systémy správního soudnictví
  3. Správní soudnictví - organizace, pravomoc a příslušnost krajských soudů a Nejvyššího správního soudu. Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu. Kasační stížnost.
  1. Hodnocení ve veřejné správě, kritéria hodnocení
  2. Jaký obsah má právo na dobrou správu?
  3. Odpovědnost za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu veřejné moci a nesprávným úředním postupem.
  1. Přehled vývoje veřejné správy na území České republiky, hlavní mezníky
  2. Evropské systémy státní služby
  3. Ochrana osobních údajů