Projekty vědy a výzkumu a další odborná činnost

Aktuálně řešené vědecko-výzkumné projekty v rámci Katedry regionálních studií financované z externích zdrojů:

 • Název projektu: Odolnost venkova v kontextu trendů digitální propasti mezi městy a venkovem“. Hlavní řešitel: doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (období realizace 01/2020 – 12/2022); Výzkumný projekt je financován GAČR – Grantovou agenturou České republiky – registrační číslo 20-17810S. Projekt se zaměřuje na hodnocení problematiky digitalizace v území a s tím související potenciál i případné problémy. Klíčové jsou souvislosti rozdílů mezi městy a venkovem, resp. různými typy venkovských oblastí v ČR a vybraných zemí EU. Dále budou ověřovány postuláty relevantních teoretických přístupů rurálních studií v praxi konkrétních typů venkovských oblastí. Cílem výzkumu je vymezit hlavní prvky teoretických základů „rural resilience“ v kontextu rozdílů postupující digitalizace mezi městy a různými typy venkovských oblastí. V návaznosti na výsledky výzkumu budou formulovány výzvy pro tvorbu politiky rozvoje venkova v ČR i EU.

 

 • Název projektu: „V4 Network on Entrepreneurship“. Visegrádský fond. Odpovědný řešitel doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (V4, období realizace 2019 – 2020). Katedra regionálních studií je jedním z partnerů projektu „V4 Network on Entrepreneurship“ financovaného z Visegradského fondu. Cílem projektu je spolupráce výzkumných organizací zabývajících se problematikou podnikání v lokálním a regionálním rozvoji a umožnit výměnu, sdílení a přenos zkušeností, dobré i špatné praxe podpory rozvoje malých a středních podniků v zemích V4. V rámci připravovaných akcí (tj. konference a workshopy) dále formulovat společné zájmy a doporučení pro tuto oblast.

Bližší informace k projektu jsou ZDE.

 

Realizované vědecko-výzkumné projekty Katedry regionálních studií:

 • Název: „Europe as a Global Actor”, Projekt „Societal Challenge 6: Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies“. Odpovědný řešitel prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc. (Horizon 2020 WP 2014/2015 – H2020-INT-1-2015: The Cutural, Scientific and Social Dimension of EU-LAC relations, období realizace 2016-2019)
 • Název: Teoretické a metodologické perspektivy neoproduktivistické politiky rozvoje venkova EU. Grantová agentura České republiky. Odpovědný řešitel doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (GAČR, období realizace 2017 – 2018);
 • Název: „Kulaté stoly v rámci Národního konventu o EU VI“, konkrétně zajištění kulatého stolu k dílčímu tématu „Reforma Společné zemědělské politiky“. Odpovědný řešitel doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (Úřad vlády ČR, období realizace 09/2018);
 • Název: Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe (spoluřešitelé Leibniz Institute for Regional Geography, Německo a University of Tartu, Estonsko), 7. RP RegPol2 607022
  (Associated partner) 2014-2017. Odpovědný řešitel Prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.
 • Název: Neoproduktivismus jako nové teoreticko-metodologické paradigma politiky rozvoje venkova EU
  Odpovědný řešitel doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. Národohospodářský ústav Josefa Hlávky
  (individuální grant). Odpovědný řešitel doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (období realizace 2015 – 2016);
 • Název: Limity pro investice v České republice, Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta (spolunavrhovatel); navrhovatelem je Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních vztahů. Odpovědná řešitelka RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. (TAČR, program BETA; období realizace 2016);
 • Název: Návrh změny procentního zastoupení jednotlivých krajů na příjmech ze sdílených daní, EF-VŠB, NF VŠE Ostatní – Moravskoslezský kraj, (veř. zak. č. 212/2013). Odpovědný řešitel doc. Ing. Petr Toth, Ph.D. (období realizace 2013-2014);
 • Název: Konkurenceschopnost regionů v rámci České republiky a Evropské unie, GA ČR 402/09/0179. Odpovědný řešitel Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. (GAČR, období realizace 2009-2011);
 • Název: Dopady kohezní politiky EU v zemích Visegrádské čtyřky: Výzvy pro budoucnost. Odpovědný řešitel Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (MŠMT, MEB 0810149, období realizace 2010-2011);
 • Název: Studium ekonomiky rozvoje venkova na JU v Českých Budějovicích. Spoluřešitel Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Odpovědný řešitel Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (ESF OPVK, CZ.1.07/2.2.00/07.0178; období realizace 2009-2012).