Projekty vědy a výzkumu

Údaje o publikační činnosti členů Katedry regionálních studií a najdete v Databázi publikační činnosti VŠE (PC VSE).

 

Aktuálně řešené vědecko-výzkumné projekty v rámci Katedry regionálních studií financované z externích zdrojů:

 • Název projektu: Odolnost venkova v kontextu trendů digitální propasti mezi městy a venkovem“. Hlavní řešitel: doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (období realizace 01/2020 – 06/2023); Výzkumný projekt je financován GAČR – Grantovou agenturou České republiky – registrační číslo 20-17810S. Projekt se zaměřuje na hodnocení problematiky digitalizace v území a s tím související potenciál i případné problémy. Klíčové jsou souvislosti rozdílů mezi městy a venkovem, resp. různými typy venkovských oblastí v ČR a vybraných zemí EU. Dále budou ověřovány postuláty relevantních teoretických přístupů rurálních studií v praxi konkrétních typů venkovských oblastí. Cílem výzkumu je vymezit hlavní prvky teoretických základů „rural resilience“ v kontextu rozdílů postupující digitalizace mezi městy a různými typy venkovských oblastí. V návaznosti na výsledky výzkumu budou formulovány výzvy pro tvorbu politiky rozvoje venkova v ČR i EU.
 • Název projektu smluvního výzkumu: „Support to the Implementation of the Just Transition in the Czech Republic“. Vedoucím řešitelského týmu všech zapojených institucí je prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (období realizace 11/2022 – 06/2024). RFS ID: REFORM/SC2022/116; Framework Contract Procedure: REFORM/2021/OP/0006 Lot 1 (Evropská komise). Cílem projektu smluvního výzkumu je posílit institucionální a administrativní kapacitu implementace FST, a to i na regionální a místní úrovni. Zvláštní důraz ve výzkumných aktivitách projektu je kladen na empirické šetření, analytické a výzkumné aktivity, jejichž výsledkem bude vyhodnocení výchozí absorpční kapacity uhelných regionů zejména v segmentu malých projektů. V dosavadních analýzách již bylo potvrzeno, že právě menší subjekty (např. malé a střední podniky, obce a nevládní organizace) jsou slabé v aktivitách přípravy příslušných projektů. Právě pro tyto subjekty budou ve FST připraveny možnosti zjednodušeného financování v režimu tzv. „zastřešujících projektů“, přičemž příslušná schémata a nastavení podpor není stále k dispozici. Bude se jednat především o projekty zaměřené na: a) podporu malých a středních podniků prostřednictvím různých podtémat; b) vytvoření voucherů pro malé a střední podniky a obce; c) podporu přípravy projektů pro obce a, d) podpora rozvoje lidských zdrojů na školách. Proto budou v průběhu období realizace projektu průběžně vyhodnocovány tyto podmínky, na které navážou i vzdělávací workshopy, jejichž prostřednictvím se posílí aplikační využití identifikovaných poznatků. Zapojené instituce: Hlavním nositelem projektu je německá Frankfurt School of Finance & Management. V České republice je hlavním partnerem Národohospodářská fakulta VŠE Praha (Katedra regionálních studií). Projektovou manažerkou je Dr. Silke Müffelmann (Frankfurt School of Finance & Management).
 • Interní grant VŠE-NF:Efektivita veřejných výdajů z pohledu tzv. povinných úkolů samosprávy. Hlavní řešitel Mgr. Helena Mitwallyová (období realizace 02/2022 – 12/2022). Cílem projektu je detekovat další činnosti samosprávy (údržba veřejné zeleně, svoz odpadu, údržba veřejného osvětlení atd.), jejichž efektivitu by bylo možné exaktně změřit a výsledky předchozího výzkumu rozvést po stránce ekonomické, tzn. provést srovnání výdajové stránky, které předmětem předchozího výzkumu nebylo.
 • Interní grant VŠE-NF: Modely financování veřejného vzdělávání“. Hlavní řešitel Mgr. Jakub Moudrý (období realizace 02/2022 – 12/2022). Cílem projektu bude vytvořit návrh modelu financování vzdělávání ve veřejných základních školách ve vybraných regionech a městských aglomeracích na základě rešerše odborné literatury, zkušeností ze zahraničí a dat z odborů školství ve vybraných regionech a dále jeho ověření na vybraných veřejných základních školách.
 • IGA/A – University Grant Competition (2022): „Measurement and evaluation of the digitalisation effects at the regional level in selected countries“. Hlavní řešitel Ing. Martina Kubíková (období realizace 02/2022 – 12/2022). The project aims to evaluate approaches to measure and assess digitalization on the regional level in Spain and Estonia. Based on the analysis of good practice experiences, it aims to propose measures applicable to the Czech Republic to help increase its competitiveness.

 

Realizované vědecko-výzkumné projekty Katedry regionálních studií s externím financováním:

 • Název projektu: „V4 Network on Entrepreneurship“. Visegrádský fond. Odpovědný řešitel doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (V4, období realizace 2019 – 2020). Katedra regionálních studií je jedním z partnerů projektu „V4 Network on Entrepreneurship“ financovaného z Visegradského fondu. Cílem projektu je spolupráce výzkumných organizací zabývajících se problematikou podnikání v lokálním a regionálním rozvoji a umožnit výměnu, sdílení a přenos zkušeností, dobré i špatné praxe podpory rozvoje malých a středních podniků v zemích V4. V rámci připravovaných akcí (tj. konference a workshopy) dále formulovat společné zájmy a doporučení pro tuto oblast. Bližší informace k projektu jsou ZDE.
 • Název: „Europe as a Global Actor”, Projekt „Societal Challenge 6: Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies“. Odpovědný řešitel prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc. (Horizon 2020 WP 2014/2015 – H2020-INT-1-2015: The Cutural, Scientific and Social Dimension of EU-LAC relations, období realizace 2016-2019)
 • Název: Teoretické a metodologické perspektivy neoproduktivistické politiky rozvoje venkova EU. Grantová agentura České republiky. Odpovědný řešitel doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (GAČR, období realizace 2017 – 2018);
 • Název: „Kulaté stoly v rámci Národního konventu o EU VI“, konkrétně zajištění kulatého stolu k dílčímu tématu „Reforma Společné zemědělské politiky“. Odpovědný řešitel doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (Úřad vlády ČR, období realizace 09/2018);
 • Název: Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe (spoluřešitelé Leibniz Institute for Regional Geography, Německo a University of Tartu, Estonsko), 7. RP RegPol2 607022
  (Associated partner) 2014-2017. Odpovědný řešitel Prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.
 • Název: Neoproduktivismus jako nové teoreticko-metodologické paradigma politiky rozvoje venkova EU
  Odpovědný řešitel doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. Národohospodářský ústav Josefa Hlávky
  (individuální grant). Odpovědný řešitel doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (období realizace 2015 – 2016);
 • Název: Limity pro investice v České republice, Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta (spolunavrhovatel); navrhovatelem je Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních vztahů. Odpovědná řešitelka RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. (TAČR, program BETA; období realizace 2016);
 • Název: Návrh změny procentního zastoupení jednotlivých krajů na příjmech ze sdílených daní, EF-VŠB, NF VŠE Ostatní – Moravskoslezský kraj, (veř. zak. č. 212/2013). Odpovědný řešitel doc. Ing. Petr Toth, Ph.D. (období realizace 2013-2014);
 • Název: Konkurenceschopnost regionů v rámci České republiky a Evropské unie, GA ČR 402/09/0179. Odpovědný řešitel Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. (GAČR, období realizace 2009-2011);
 • Název: Dopady kohezní politiky EU v zemích Visegrádské čtyřky: Výzvy pro budoucnost. Odpovědný řešitel Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (MŠMT, MEB 0810149, období realizace 2010-2011);
 • Název: Studium ekonomiky rozvoje venkova na JU v Českých Budějovicích. Spoluřešitel Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Odpovědný řešitel Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (ESF OPVK, CZ.1.07/2.2.00/07.0178; období realizace 2009-2012).

 

Realizované vědecko-výzkumné projekty Katedry regionálních studií s interním/univerzitním financováním (výběr):

 • Interní grant VŠE-NF: „Identifikace úrovně znalostí zastupitelů městských částí hl. m. Prahy (a/nebo hl. m. Prahy) v zákonech č. 250/2000 Sb. a č. 131/2000 Sb.“. Hlavní řešitelé: Ing. Vilém Čáp a Ing. Marek Feurich (období realizace 02/2021 – 12/2021). Cílem projektu bude identifikovat úroveň znalostí alespoň 50 zastupitelů městských částí hl. m. Prahy (a/nebo hl. m. Prahy), a to v zákonech č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů. Úroveň znalostí bude sledována mj. dle následujících kritérií: úroveň vzdělání, věk, délka praxe v zastupitelské pozici.
 • Interní grant VŠE-NF: „Přístupy k národním / regionálním lockdown v rámci koronavirové krize a dopady na spotřebu obyvatel – komparativní analýza vybraných států a regionů USA a EU“. Hlavní řešitel: Aleksandr Shemetev (období realizace 02/2021 – 12/2021). Cílem projektu bude identifikovat úroveň znalostí alespoň 50 zastupitelů městských částí hl. m. Prahy (a/nebo hl. m. Prahy), a to v zákonech č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů. Úroveň znalostí bude sledována mj. dle následujících kritérií: úroveň vzdělání, věk, délka praxe v zastupitelské pozici.
 • Interní grant VŠE-NF: „Vliv volebních cyklů na hospodaření obcí v ČR“. Hlavní řešitel: Ing. Radka Michlová (období realizace 02/2021 – 12/2021). Cílem projektu je zjistit a ověřit na základě rozsáhlého souboru dat vliv volebních cyklů na hospodaření obcí. Výzkum bude proveden na souboru otevřených dat z hospodaření všech obcí České republiky a statistických dat od roku 2000 do 2020.

Grantová agentura České republiky
Visegrádský fond
Karlovarský kraj