Profil oboru a vzorový rozvrh oborových předmětů

Regionální studia, dvouletý navazující magisterský obor

Garant: doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.

Absolvent oboru Regionální studia získá nezbytné odborné vědomosti, které mu umožní orientovat se v problematice řízení procesů regionálního rozvoje na všech úrovních veřejné správy i pohledu podnikatelského sektoru. Student získá komplexní přehled o procesech regionálního rozvoje, který mu v praxi umožní řešit problematiku rozvojových procesů v území.

Součástí studia je rovněž seznámení s problematikou ekonomiky, především veřejných financí v celé rozpočtové sféře. Soubor předmětů, které student absolvuje, mu umožní získat teoretické poznatky a zároveň praktické dovednosti potřebné v celé oblasti regionálních studií, regionální politiky a s tím souvisícího rozhodování veřejné správy.

Absolvent může po ukončení oboru nastoupit do vysokých rozhodovacích funkcí na úrovni obcí, krajů, ústředních orgánů veřejné správy, ve specializovaných odborných a konzultačních organizacích i ve velkých soukromých organizacích. Student bude moci své znalosti uplatnit také v mezinárodních organizacích, např. v Evropské komisi, OECD, OSN a dalších orgánech. Absolventi oboru regionální studia najdou uplatnění rovněž v bankovnictví, investičních společnostech i finančních poradenských firmách.

__________________________________________________________

Obor Regionalistika a veřejná správa (dvouletý navazující magisterský obor)

Garant: doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.

Obor je vhodný pro studenty, kteří budou po absolvování studia působit ve veřejné správě či ve firmách a organizacích, v jejichž činnosti jsou podstatné znalosti a dovednosti, týkající se prostorových vztahů a procesů a vývoje územních celků. Znalosti ekonomické povahy se zde uplatňují v širším kontextu i jiných než ekonomických poznatků. Více-disciplinární charakter oboru vytváří pro absolventy dobré předpoklady pro případné postgraduální studium také v programech, jež nemají explicitně ekonomické zaměření.

Obor Regionalistika a veřejná správa si klade za cíl sjednotit a nahradit stávající obory navazujícího magisterského studia Veřejná správa a Regionální studia.

Absolventi získají znalosti a dovednosti potřebné pro funkce ve správních institucích a systémech na všech úrovních veřejné správy (obce, kraje ministerstva apod.) a pro činnost v širokém okruhu dalších organizací především v pozici manažerů, expertů, specialistů či poradců. Tento okruh organizací zahrnuje centrální i ostatní orgány veřejné správy, instituce s mezinárodní působností (EU, OECD apod.), neziskový sektor, poradenské a auditorské firmy i další subjekty v soukromém sektoru, jejichž činnost vyžaduje využívání poznatků o území.

 

Vzorový rozvrh a plán rozdělení výuky povinných „OBOROVÝCH“ předmětů magisterského studia vyučované Katedrou regionálních studií (identy „5RE..“)

Obor: N-ES-RVS Regionalistika a veřejná správa
+
Obor: Regionální studia (dále jen RS)
Platné od LS 2017/2018 a dále

VZOROVY ROZVRH__Mgr _N-ES-RVS__180103