Profil magisterského studijního programu a vzorový rozvrh oborových předmětů

Studijní program: N-RVS Regionalistika a veřejná správa (dvouletý navazující magisterský obor)

Garant: doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.

Hlavní specializace „Regionalistika a veřejná správa“ má umožnit posluchačům sladit ekonomické základy s pohledem na rozvoj menších územních celků (hlavně obcí a krajů).  Výsledkem je studium, které patří k nejvíce prakticky zaměřené na NF.

Chování soukromého a veřejného sektoru i obyvatelstva je na místní úrovni natolik vzájemně provázáno, že se rozvoj jednoho subjektu odráží v sociálně ekonomické úrovni ostatních. Zároveň do jejich rozhodovacích procesů vstupují i další aspekty, především prostorové prvky, sociální tématika i fungování veřejné správy. Typickým znakem regionální ekonomie je proto multidisciplinární způsob k řešení problémů ekonomického rozvoje.

Jedná se tedy o program, který seznámí studenty se všemi významnými specifickými tématy pro regionální rozvoj, jako jsou regionální analýza, regionální a municipální ekonomie, regionální politika, územní plánování, veřejné finance, organizace veřejné správy, správní systémy, či sociologie veřejné správy. Studenti po absolvování jsou schopni tvořivě a flexibilně řešit problémy díky širokým znalostem ekonomických, sociálních a územních souvislostí.

Znalost fungování veřejného sektoru a jeho procesů je stejně důležité pro uplatnění ve veřejném sektoru jako při manažerském rozhodování v sektoru soukromém. Absolventi proto nacházejí uplatnění jak v soukromé sféře (např. bankovní sektor či velké firmy), tak ve veřejném sektoru (na ministerstvech, v orgánech krajů i obcí apod.) i na specializovaných pracovištích (CzechInvest, Agentura na podporu podnikání, Centrum regionálního rozvoje atd.).

 

Vzorový rozvrh a plán rozdělení výuky povinných „OBOROVÝCH“ předmětů magisterského studia vyučované Katedrou regionálních studií (identy „5RE..“)

Studijní program: N-RVS Regionalistika a veřejná správa (Pozn.: nový studijní program od akademického roku 2019/2020)

Studijní program: N-ES-RVS Regionalistika a veřejná správa (Pozn. dobíhající program)

 

Od akademického roku 2022/2023 je platný následující vzorový rozvrh:

VZOROVY ROZVRH__Mgr _N-RVS – platné od ak. roku 2022/2023