Regionalistika – veřejná správa

Garant: doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

Posláním doktorského studijního oboru Regionalistika – veřejná správa je výchova špičkových odborníků pro oblast veřejné správy na úrovni ústředních a územních orgánů a příprava odborníků pro vědecko-výzkumnou a pedagogickou práci v této disciplině.

Potřeba vědeckého vzdělání v této oblasti je dána moderním trendem pronikání regionální rozvojové politiky do praxe i teorie veřejné správy. Tyto trendy vedou k tomu, že klasické pojetí obou oborů tj. regionalistiky a správní vědy je v praxi západních univerzit a správní praxe jako takové již definitivně překonané. Nový obor se prosadil jako uznávaná vědní disciplina s výrazným dopadem do moderního pojetí regionální politiky a řízení municipálního rozvoje.

Skutečnost, že regiony jako svébytné správní subjekty představují jeden z nosných pilířů současného pojetí Evropské unie, je podložena moderním chápáním vztahu politických a ekonomických procesů, jejichž základním rámcem jsou právě regiony a regionální uspořádání Evropy jako takové. V tomto smyslu probíhá právě v tomto desetiletí reforma územní správy v České republice. Jedním z jejích cílů je i překonání dosavadního centralistického pojetí státu směrem k implementaci soudobých nástrojů hospodářské, správní a obecně rozvojové politiky. K naplnění této reformy je nutná trvalá změna kvality, erudice a struktury odborných znalostí jak řídících tak i liniových pracovníků v oblasti veřejné správy. Těmito novými prvky vzdělání je nutno vybavit všechny zástupce České republiky v orgánech Evropské unie, proniknout musí i na úroveň místních, regionálních i národních zastupitelských sborů.

Výuka v tomto doktorském studijním oboru má za cíl vybavit posluchače VŠE adekvátními znalostmi i ve vztahu k zahraničním univerzitám, s nimiž škola dlouhodobě kooperuje. Jako vzdělávací instituce je VŠE pro rozvoj tohoto typu vzdělání mimořádně dobře připravena, protože disponuje jako jediné pracoviště v ČR jednak potřebným množstvím teoreticky fundovaných odborníků v regionálně-správní oblasti, a jednak i širokým spektrem uznávaných kapacit v oblasti oborů komplementárních jako je politologie, sociální politika, právo, veřejné finance apod. Ve všech těchto oblastech je VŠE vedoucím pracovištěm a hlavním zdrojem badatelských výsledků, publikací a učebních textů.

Vlastní výuka zahrnuje mechanismus formování a organizace komplexních regionálních struktur České republiky a jiných evropských zemí. Připomenout je třeba, že důraz v oblasti výuky je kladen na schopnost využívání technik a moderních metod regionální politiky v oblasti rozvoje obcí a regionů. Současně s tím získají posluchači potřebné informace o struktuře, organizaci a fungování územní veřejné správy v České republice i dalších evropských státech se zvláštním zřetelem ke správní soustavě zemí Evropských společenství a evropskému správnímu právu.