5RR Ekonomický rozvoj měst, obcí a regionů

Název anglicky: Development of municipalities, towns and regions

Garant: prof. Ing. Jaroslav Macháček

 

CHARAKTERISTIKA VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE

Skladba předmětů  u vedlejší specializace Rozvoj měst, obcí a regionů je koncipována takovým způsobem, aby byla přínosem pro studenty jakékoliv hlavní specializace na VŠE. Zároveň je také prohloubením všech hlavních specializací na NF vč. programu Regionalistika a veřejná správa.

Vedlejší specializace se soustředí na zákonitosti rozvoje regionálních a především městských (urbánních) celků. Tento rozvoj ovlivňují ekonomické, sociální, administrativně správní ale i kulturně historické, přírodní a další faktory.

Městské systémy mají zásadní vliv na všechny subjekty a jejich vztahy, které fungují na jejich území, ale také v širším okolí. Rozvoj měst stejně jako jejich bariéry, ovlivňují nejen ostatní obce v jejich spádovém území, ale i další ekonomické subjekty a celky (kraje, stát i firmy v jednotlivých odvětvích).

Při manažerském rozhodování v soukromé i veřejné sféře se bohužel často přehlížejí kladné i záporné vlivy vysoké koncentrace obyvatelstva a výrobních a nevýrobních aktivit, což snižuje efektivnost rozhodovacích procesů i strategického řízení ve veřejném i soukromém sektoru. Znalosti fungování měst a regionů jsou podmínkou racionálního a efektivního řízení veřejné správy i podnikatelské sféry.

V tomto kontextu se vedlejší specializace Rozvoj měst, obcí a regionů zaměřuje na způsoby hodnocení investičních možností a záměrů, podle charakteru dané lokality, na ekonomické souvislosti urbanizačních procesů, a na základy projektového managementu.

 

Absolvent vedlejší specializace získá nezbytné odborné vědomosti, které mu umožní orientovat se v problematice řízení procesů municipálního a regionálního rozvoje na všech úrovních samosprávy, případně celé veřejné správy a samozřejmě i z pohledu podnikatelského sektoru. Student získá přehled o procesech municipálního a regionálního rozvoje, který mu v praxi umožní řešit problematiku rozvojových procesů v území. Soubor předmětů, které student absolvuje, mu umožní získat teoretické poznatky a zároveň praktické dovednosti potřebné v celé oblasti municipální a regionální politiky a s tím souvisejícího rozhodování veřejné správy. Absolvent může po ukončení oboru nastoupit do vysokých rozhodovacích funkcí na úrovní obcí, krajů, ústředních orgánů veřejné správy, ve specializovaných oborných a konzultačních organizacích i ve velkých soukromých organizacích. Student bude moci své znalosti uplatnit také v mezinárodních organizacích, např. v Evropské komisi, OECD, OSN a dalších orgánech. Absolventi vedlejší specializace najdou uplatnění rovněž v bankovnictví, investičních společnostech i finančních poradenských firmách.

 

V zákoně o obcích a v zákoně o krajích je zakotven požadavek odborné způsobilosti pro výkon určitých funkcí i na úrovní územní samosprávy. Odbornost se stává základním požadavkem pro pozice úředníků a dalších odborníků v územní samosprávě. Tato vedlejší specializace Rozvoj obcí, měst a regionů po jejím absolvování naplňuje.

 

POŽADAVKY NA ABSOLVOVÁNÍ

Student musí získat celkem 30 ECTS ve stanovené struktuře. Souborná zkouška pokrývá znalosti v rozsahu předmětů: 5RE445, 5RE314, 5RE340.

 

POVINNÉ PŘEDMĚTY (sP) – 30 kreditů

Název předmětu a semestr výuky
Hodiny (př./cv.) Kód ECTS
Metody hodnocení hospodaření obcí a krajů (LETNÍ SEMESTR) 2/2 5RE445 6
Sociální a kulturní prostředí sídel a regionů (LETNÍ SEMESTR) 2/2 5RE314 6
Cestovní ruch a regionální rozvoj (LETNÍ SEMESTR) 2/0 5RE335 3
Vývoj a budoucnost měst (ZIMNÍ SEMESTR) 2/0 5RE446 3
Projektový management (ZIMNÍ SEMESTR) 2/2 5RE330 6
Regionální a urbánní politika (ZIMNÍ SEMESTR) 2/2 5RE340 6

 

SOUBORNÁ ZKOUŠKA


Předmět této vedlejší specializace Vývoj a budoucnost měst vyučuje vedoucí katedry doc. Ing. Petr Toth, Ph.D. a také bývalý primátor hlavního města Prahy doc. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Recenze na tento předmět si můžete přečíst níže.

Předměty Vývoj a budoucnost měst mohu s klidem zařadit mezi nejzajímavější předměty, které jsem ve škole zatím absolvovala. Určitě za to může z velké části přednášející, která měl vůči nám studentům od začátku osobní, milý a vstřícný přístup. (Mimochodem si nás všechny hned na první přednášce zapamatoval křestními jmény a pan nás celý semestr jimi oslovoval). Nejlepší na tom předmětu byla si otevřenost v diskusi, které se věnovala značná část přednášek. Samotná vykládaná látka pro mne byla něco nového, přinejmenším přístup k tématům a pohled na ně byl inovativní. Výklad navíc obohacovaly Hudečkovy osobní zkušenosti z doby, kdy zastával funkci primátora.

Josefína Nešporová, studentka

 

Předměty Vývoj a budoucnost měst je spojením moderních znalostí, aktuálních pohledů na fungování měst a zkušeností doktora Hudečka s jeho vlastním vedením města. Při hodinách jsou studenti povzbuzování k vlastnímu názoru na probíranou problematiku a diskuse jsou častou a vítanou součástí. Pokud Vás zajímá, co to znamená otočení triády, strategické plánování a co dělá Vídeň lépe než Praha, neváhejte a zapište si tento předmět, který bych s čistým svědomím všem doporučil.

Ondřej Havránek, student