Základní informace

Katedra regionálních studií integruje ekonomy, geografy a sociology, kteří jsou schopni využít multidisciplinární přístup k regionálnímu rozvoji. Katedra regionálních studií realizuje a realizovala řadu výzkumných projektů, vč. projektů mezinárodního výzkumu. Mezi klíčové tématické oblasti řešené na katedře regionálních studií patří konkurenceschopnost měst a regionů, specifika rozvoje venkovských oblastí (včetně procesu digitalizace území), přímé zahraniční investice a jejich role v regionálním rozvoji, financování rozvoje měst a obcí,  regionální politika, politika hospodářské a sociální soudržnosti EU, politika rozvoje venkova EU, role neziskového sektoru v regionálním rozvoji, sociologie veřejné správy, rozvojová pomoc.
Katedra aktivně spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo Ministerstvem financí. Katedra regionálních studií spolupracuje ve výzkumu i v rámci výuky se zahraničními výzkumnými pracovišti (Velká Británie, Estonsko, Slovensko, Maďarsko, Kazachstán).
Absolventi studijních programů zajišťovaných katedrou regionálních studií nacházejí uplatnění jak v soukromé sféře (např. konzultační sféra/poradenství, bankovnictví, nadnárodní společnosti), tak ve veřejném sektoru (na ministerstvech, v orgánech krajů i obcí apod.) i na specializovaných pracovištích (CzechInvest, Agentura pro podnikání a inovace, Centrum regionálního rozvoje atd.). Řada absolventů pracuje na významným pozicích nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Katedru vede doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.