doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.

InSIS: doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.

Kancelář: NB 324

Telefon: +420 224 095 624

e-mail: petr.toth@vse.cz

Fotografie ke stažení zdezde a zde

Oblast profesního působení

Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze. Nyní zde působím jako vedoucí na Katedře regionálních studií (KREG) na Národohospodářské fakultě. Participoval jsem na přípravě zavádění tématiky regionálního rozvoje do výukového programu Vysoké školy ekonomické. Jsem garantem bakalářského oboru „Veřejná správa a regionální rozvoj“. Současně jsem i členem odborných komisí, grantových a oborových rad, z nichž některé i vedu. Publikuji a odborně působím především v oblasti regionální a municipální ekonomie. Zaměřuji se na hospodaření s majetkem měst, obcí a krajů, na problémy jejich financování a na majetkové a finanční analýzy v této oblasti. Podílím se také na zpracovávání koncepčních rozvojových dokumentů v územní samosprávě. V těchto souvislostech se věnuji také otázkám bytové politiky i informačním systémům veřejné správy (eGovernment).


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5RE204 Regionální a municipální ekonomie
  • 5RE311 Informační systémy veřejné správy
  • 5RE340 Regionální a urbánní politika
  • 5RE532 Bytová politika
  • 5RE444 Hospodaření obcí a krajů
  • 5RE445 Metody hodnocení hospodaření obcí

Vědecké publikace

TOTH, P.: Bytová politika, In: WOKOUN, R. MALINOVSKÝ, J. a kol. Regionální rozvoj, Linde, Praha, 2011, 475 s., ISBN 978-80-7201 (5%)

TOTH, P., MACHÁČEK, J., WOKOUN, R.: Regionální a municipální ekonomie, Praha, Oeconomica 2011, 200 s., ISBN 978-80-245-1836-7 (40%)

TOTH, P., TRHLÍNOVÁ, Z. MICHLOVÁ, R.: Ekonomické aktivity obcí a měst, Aleš Čeněk, Praha 2014, ISBN 978-80-7380-491-6 (15%)

TOTH, P., TOMÁNEK, P., PEKOVÁ, J., MICHLOVÁ, R.: Návrh změny procentního zastoupení jednotlivých krajů na příjmech ze sdílených daní – podle zákona č. 243/2000 sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům [CD-ROM], Moravskoslezský kraj, Praha: VŠE NF, 2014. 89 s., 30 tab.(40%)

TOTH, P., JÍLEK, P., SILOVSKÁ, H., ŘÍHOVÁ, G.: Evaluation of selected municipal revenue for use in further development of municipal property. Socioekonomické a humanitní studie, Praha 2016, ISSN 1804-6797 printed version, 1804-6800 e-version (60%)

PLZÁKOVÁ, Lucie, STUDNIČKA, Petr, TITTELBACHOVÁ, Šárka (2016). Návrh změn režimu místních poplatků v přímé vazbě na cestovní ruch. Praha : Vysoká škola hotelová, 2016. 101 s. (Další autoři: TOTH, Petr, PEKOVÁ, Jitka).

PEKOVÁ, Jitka, JETMAR, Marek, TOTH, Petr (2019). Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2019. 784 s. ASPI. ISBN 978-80-7598-209-4. eISBN 978-80-7598-210-0. ISBN 978-80-7598-211-7 (mobi).