prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

InSIS: prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

Kancelář: NB 348

Telefon: +420 224 095 526

e-mail: martin.pelucha@vse.cz

 

 

 


Oblast profesního působení

V rámci své dosavadní vědecké práce se dlouhodobě věnuji problematice hodnocení veřejných výdajových programů financovaných z národních i evropských zdrojů. Vystudoval jsem Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, kde v roce 2009 jsem dokončil doktorát v oboru Regionalistika – Veřejná správa. V roce 2015 jsem byl na základě úspěšného habilitačního řízení v oboru regionální a správní vědy na VŠE Praha, Národohospodářské fakultě, jmenován docentem.

Ve své publikační činnosti se zaměřuji zejména na regionální politiku a specificky se věnuji kritickému rozboru postavení politiky rozvoje venkova ve Společné zemědělské politice EU (dále jen SZP EU). Výběr publikační činnosti je uveden níže na této webové stránce. Na Web of Science mám evidováno 10 odborných článků většinou v zahraničních časopisech s IF, z nichž 6 je v periodicích, které dosahují nadprůměrné výše IF ve svém oboru (tj. zařazení Q1 a Q2).  Jsem spoluautorem čtyř monografií týkajících se problematiky politiky rozvoje venkova a konceptualizace příslušných teoretických paradigmat a metodologických přístupů s minimálně 60 % podílem na jejich zpracování. Jako spoluautor jsem rovněž přispěl do 10 monografií (odborné knihy) a 3 knižních publikací (vysokoškolské učebnice) formou dílčích tematických kapitol. V minulosti jsem také publikoval 10 recenzovaných článků. Aktivně jsem se dosud účastnil 16 mezinárodních konferencí, v rámci kterých byly publikovány příspěvky ve sbornících z konference, z nichž 3 byly publikovány ve sbornících, které jsou evidovány ve světově uznávaných databázích (Web of Science, Scopus). Spolupodílel jsem se rovněž na vytvoření studií a odborných analýz zpracovávaných pro ústřední orgány veřejné správy.

Dále také působím jako recenzent v některých významných periodikách evidovaných na WoS, které dosahují Q1 či Q2, např. Regional Studies, The Social Science Journal, Habitat International, Journal of Rural Studies,  Technological Forecasting & Social Change.

 


Vyučované předměty na NF VŠE

Přehled vyučovaných předmětů na VŠE Praha – doktorský stupeň studia:

 • 5RE916 Regionální ekonomická analýza a evaluace (vyučující; garant předmětu)
 • 55F911 Prezentační přednáška
 • 55F903 Prezentace na fakultním doktorandském workshopu

Přehled vyučovaných předmětů na VŠE Praha – magisterský stupeň studia:

 • 5RE411 Regionální politika a regionální struktury (magisterský, přednášky i cvičení)
 • 5RE502 Diplomový seminář z veřejné správy a regionálního rozvoje (magisterský, cvičení, garant předmětu)
 • 5RE330 Projektový management (magisterský, přednášky, garant předmětu)
 • 5RE340 Regionální a urbánní politika

Přehled vyučovaných předmětů na VŠE Praha – bakalářský stupeň studia:

 • 5RE205 Socioekonomická geografie (bakalářský, přednášky i cvičení)
 • 5RE001 Úvod do studia regionalistiky
 • 5RE302 Bakalářský seminář (cvičení, garant předmětu)

Pozn.: Externě pravidelně přednáším problematiku evropské integrace a institucionálního fungování EU v rámci vstupního zaškolení nových pracovníků Magistrátu hl. m. Prahy a pracovníků městských částí hl. m. Prahy. V rámci svého částečného úvazku na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích rovněž vyučuji předměty v oblasti regionální ekonomiky a regionálního managementu pro bakalářský i magisterský stupeň studia. Přednáším také v anglickém jazyce kurz „Regional Management“ v rámci studijního programu joint degree „Regional and European Project Management“.

 


Členství v mezinárodních/zahraničních odborných společnostech, redakčních radách a organizacích:

 • Regional Studies Association (Velká Británie) – národní ambasador pro Českou republiku, od roku 2004 – více informací ZDE

Členství v tuzemských odborných společnostech, redakčních radách a organizacích:

 • Člen Socioekonomického výboru Rady vlády pro udržitelný rozvoj – poradní a pracovní orgán složený z odborníků v problematice socioekonomického rozvoje ČR (od 11/2014)
 • Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky – Pracovní skupina pro venkov (od 06/2017)
 • Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy – Pracovní skupina pro dostupnost veřejných služeb (od 08/2017)
 • Člen odborné rady webového portálu „Czechrural.cz“, jejímž garantem je Katedra humanitních věd Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze
 • Člen České evaluační společnosti (od 01/2017) – více informací ZDE (Pozn.: Prezident ČES v roce 2019)
 • Expert pro oblast „Místní ekonomika a podnikání“ v rámci Místní agendy 21 v České republice Ministerstvo životního prostředí (od 05/2011 – 12/2023).

Členství ve vědeckých radách, oborových radách a komisích:

 • Vědecká rada Vysoké školy ekonomické v Praze (od 05/2022)
 • Vědecká rada Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (od 09/2020)
 • Vědecká rada Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem (od 09/2021)
 • Vědecká rada Provozně-ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze (od 03/2022)
 • Vědecká rada Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (od 04/2024)
 • Garant a předseda oborové rady doktorského studijního programu D-RR Regionální rozvoj na NF VŠE (od 01/2019)
 • Garant a předseda oborové rady dobíhajícího doktorského studijního programu Regionalistika-veřejná správa (od 01/2016)
 • Člen oborové rady doktorského studijního programu P0388 Sociální a regionální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze

 


 

Vědecké publikace (výběr)

Odborné články v časopise, který je evidován v databázi Web of Science – Journal Citation Reports s přiděleným nenulovým IF

 • FEURICH, Marek, KOUŘILOVÁ, Jana, PĚLUCHA, Martin, KASABOV, Edward. Bridging the urban-rural digital divide: taxonomy of the best practice and critical reflection of the EU countries‘ approach. European Planning Studies [online]. 2024, roč. 32, č. 3, s. 483–505. eISSN 1469-5944. ISSN 0965-4313. DOI: 10.1080/09654313.2023.2186167.
  [IF a AIS 2022: 2.800 | 0.788] [SJR 2022: 1.057]; [FORD-AIS-Q 2022: Q3 (50700)]
 • PĚLUCHA, Martin (65 %), KOUŘILOVÁ, Jana, KASABOV, Edward, FEURICH, Marek. 2021. Expanding the ontological horizons of rural resilience in the applied agricultural research policy: The case of the Czech Republic. Journal of Rural Studies, 82(2021), pp. 340 – 350. (Impact Factor: 3.544, 2019). Ranking (2019) – Q1 Geography (JIF Percentile 86.310), Q1 Regional & Urban Planning (JIF Percentile 83.333). ISSN: 0743-0167
 • KOUŘILOVÁ, Jana, PĚLUCHA, Martin (40 %). Are primary schools a development and stabilisation factor of rural municipalities? A study of the differences in their importance in the Czech suburban, intermediate and peripheral countryside. Eastern European Countryside [online]. 2020, roč. 26, č. 1, s. 201–228. eISSN 2300-8717. ISSN 1232-8855. DOI: 10.12775/eec.2020.008. Dostupné také z: https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/eec/26/1/article-p201.xml. [IF a AIS 2019: 0.455 | 0.049] [SJR 2019: 0.241] [FORD-AIS-Q 2019: Q4 (50400)]
 • VEJCHODSKÁ, Eliška, PĚLUCHA, Martin (30 %). Environmental charges as drivers of soil sealing? The case of the Czech charge for agricultural land loss. Land Use Policy [online]. 2019, roč. 87, č. September. 10 s. ISSN 0264-8377. DOI: 10.1016/j.landusepol.2019.104071. Dostupné také z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026483771930362X. [IF a AIS 2019: 3.682 | 0.758] [SJR 2019: 1.479] [FORD-AIS-Q 2019: Q2 (50700)]
 • PĚLUCHA, Martin (40 %), KVĚTOŇ, Viktor, POTLUKA, Oto. Using mixed method approach in measuring effects of training in firms: Case study of the European Social Fund support. Evaluation and Program Planning [online]. 2019, roč. 73, č. April, s. 146–155. ISSN 0149-7189. DOI: 10.1016/j.evalprogplan.2018.12.008. Dostupné také z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0149718918300843. [IF a AIS 2019: 1.519 | 0.384] [SJR 2019: 0.553] [FORD-AIS-Q 2019: Q2 (50900)]
 • PĚLUCHA, Martin (70 %), KVĚTOŇ, Viktor, ŠAFR, Karel. Theory and reality of the EU’s rural development policy application in the context of territorial cohesion perspective – The case of the Czech Republic in the long-term period of 2004-2013. Land Use Policy [online]. 2017, roč. 62, č. March, s. 13–28. ISSN 0264-8377. DOI: 10.1016/j.landusepol.2016.11.036. Dostupné také z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837715302969. [IF a AIS 2017: 3.194 | 0.735] [SJR 2017: 1.348] [FORD-AIS-Q 2017: Q2 (50700)]
 • PĚLUCHA, Martin (85 %), KVĚTOŇ, Viktor. The role of EU rural development policy in the neoproductivist agricultural paradigm. Regional studies [online]. 2017, roč. 51, č. 12, s. 1860–1870. eISSN 1360-0591. ISSN 0034-3404. DOI: 10.1080/00343404.2017.1282608. [IF a AIS 2017: 3.147 | 0.952] [SJR 2017: 2.087] [FORD-AIS-Q 2017: Q1 D2 (50700)]
 • KVETON, Viktor, LOUDA, Jiri, SLAVIK, Jan, PELUCHA, Martin (15 %). Contribution of Local Agenda 21 to Practical Implementation of Sustainable Development: The Case of the Czech Republic, European Planning Studies, 2014, roč. 22, č. 3, s. 515-536. ISSN 0965-4313.
  [Impakt faktor 2013: 1.025] [SJR 2010: 0.942]
 • PĚLUCHA, Martin (45 %), KVĚTOŇ, Viktor, JÍLKOVÁ, Jiřina. Territorial dimension of agro-environmental measures and LFA in rural development policy in the Czech Republic. Land Use Policy, 2013, roč. 29, č. 1, s. 91–103. ISSN 0264-8377.
  [Impakt faktor 2013: 3.134] [SJR 2013: 3.443]
 • WOKOUN, René, KOUŘILOVÁ, Jana, PĚLUCHA, Martin (30 %), KVĚTOŇ, Viktor. Prospective Future Trends in Urban-Rural Relationships within Territorial Agenda of the EU: A critical Analysis of Implementation with a Special Focus on the Example of the Czech Republic. European Planning Studies, 2010, roč. 18, č. 11, s. 1881–1896. ISSN 0965-4313.
  [Impakt faktor 2010: 0.645] [SJR 2010: 0.942]
 • SLAVÍKOVÁ, Lenka, PĚLUCHA (40 %), Martin. Regiony – dilema integrace a konkurence. Politická ekonomie, 2009, roč. 57, č. 2, s. 277–278. ISSN 0032-3233. [Impakt faktor 2009: 0.500] [SJR 2009: 0.317]

Odborné články v časopise, který je evidován v databázi Scopus s přiděleným indexem Scientific Journal Rankings /SJR/

 • PĚLUCHA, Martin, NOVÁKOVÁ, Jana, SHEMETEV, Aleksandr, KOUŘILOVÁ, Jana. Contesting the Role of Digitisation and ICT in the Business Model of Agricultural Holdings and Farmers: Micro-Study of the Inner Rural Periphery Region in the Czech Republic. European countryside [online]. 2023, roč. 15, č. 1, s. 99–123. eISSN 1803-8417. DOI: 10.2478/euco-2023-0006.
  [IF a AIS 2022: 1.600 | 0.244] [SJR 2022: 0.371]
 • KOUŘILOVÁ, Jana, ALBERTOVÁ, Denisa, PĚLUCHA, Martin. Demographic and physical aspects of gentrification in relation to resilience of urban localities: Case study of the renovated district in the city of Prague. Journal of Urban and Regional Analysis [online]. 2023, roč. 15, č. 2, s. 239–271. eISSN 2068-9969. ISSN 2067-4082. DOI: 10.37043/JURA.2023.15.2.4. Dostupné také z: https://jurareview.ro/resources/pdf/volume_36_demographic_and_physical_aspects_of_gentrification_in_relation_to_resilience_of_urban_localities:_case_study_of_the_renovated_district_in_the_city_of_prague_abstract.pdf. [IF a AIS 2022: 0.700 | 0.095] [SJR 2022: 0.192]
 • SHEMETEV, Aleksandr, PĚLUCHA, Martin. Are pandemics and stay-at-home orders economic factors? An analysis of their impact on employment and consumption in the USA. Forum Scientiae Oeconomia [online]. 2022, roč. 10, č. 3, s. 169–188. eISSN 2353-4435. ISSN 2300-5947. DOI: 10.23762/FSO_VOL10_NO3_9. Dostupné také z: http://ojs.wsb.edu.pl/index.php/fso/article/view/577/327. [SJR 2022: 0.326]
 • STAVBUNIK, Yelena, PĚLUCHA, Martin (15 %). The Innovation System of Kazakhstan in the Context of the Global Innovation Index. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal [online]. 2019, roč. 24, č. 1, s. 1–24. eISSN 1715-3816. Dostupné z: https://www.innovation.cc/case-studies/2019_24_1_2_stavbunik-pelucha_innovation-kazakhstan.pdf. [SJR 2019: 0.297]
 • PĚLUCHA, Martin. Smart Villages and Investments to Public Services and ICT Infrastructure: Case of the Czech Rural Development Program 2007-2013. European Countryside [online]. 2019, roč. 11, č. 4, s. 584–598. eISSN 1803-8417. DOI: 10.2478/euco-2019-0032. Dostupné také z: https://content.sciendo.com/configurable/contentpage/journals$002feuco$002f11$002f4$002farticle-p584.xml. [SJR 2019: 0.341]
 • PĚLUCHA, Martin (60 %), KOUŘILOVÁ, Jana, KVĚTOŇ, Viktor. Barriers of Social Entrepreneurship Development – A Case Study of the Czech Republic. Journal of Social Entrepreneurship [online]. 2017, roč. 8, č. 2, s. 129–148. eISSN 1942-0684. ISSN 1942-0676. DOI: 10.1080/19420676.2017.1313303. [SJR 2017: 0.610]
 • KOUŘILOVÁ, Jana, PĚLUCHA, Martin (40 %). Economic and Social Impacts of Promoting Cultural Heritage Protection by the Czech Rural Development Programme 2007-2013. European Countryside [online]. 2017, roč. 9, č. 3, s. 486–503. ISSN 1803-8417. DOI: 10.1515/euco-2017-0029. [SJR 2017: 0.265]
 • Lapka, M., Cudlínová, E., Rikoon, J.S., Pělucha, M. (25 %), Kvetoň, V.: The rural development in the context of agricultural „green“ subsidies: Czech farmers‘ responses. (2011) Agricultural Economics, 57 (6), pp. 259-271. Cited 1 time. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-79959912000&partnerID=40&md5=31ccae5ff703e1d9fc27336ba8cd0cc5. DOCUMENT TYPE: Article, SOURCE: Scopus, SJR (2019) = 0.445
 • Cudlinova, E., Pelucha, M. (50 %): A scenario of rural development from the perspective of multifunctional agriculture in the EU: A critical reflection on the Czech Republic. (2009) Geographia Polonica, 82 (2), pp. 57-68. Cited 1 time. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-77956910705&partnerID=40&md5=940d38ef42a2d449bb876b3b323b126f. DOCUMENT TYPE: Article, SOURCE: Scopus, SJR (2019) = 0.294

 

Knižní publikace (monografie)

 • PĚLUCHA, Martin (60 %), KASABOV, Edward, aj. Rural Development in the Digital Age: Exploring Neo-Productivist EU Rural Policy [online]. 1st Edition. Abingdon: Routledge, 2020. 242 s. Regions and Cities. ISBN 978-0-367-35658-3. eISBN 978-0-429-34098-7. DOI: 10.4324/9780429340987. Dostupné také z: https://www.routledge.com/Rural-Development-in-the-Digital-Age-Exploring-Neo-Productivist-EU-Rural/Pelucha-Kasabov/p/book/9780367356583. (Další autoři: WOKOUN, René, KOUŘILOVÁ, Jana).
 • PĚLUCHA, Martin (85 %), KVĚTOŇ, Viktor. Neoproduktivismus jako nové teoreticko-metodologické paradigma politiky rozvoje venkova EU. 1. vyd. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2016. 173 s. ISBN 978-80-88018-09-4. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 4/2016.
 • PĚLUCHA, Martin (60 %), aj. Venkov na prahu 21. století. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012. 319 s. ISBN 978-80-87197-49-3. (Další autoři: JAKOBE, Petr, KOUŘILOVÁ, Jana, KVĚTOŇ, Viktor, MAŘÍKOVÁ, Pavla, ŘÍHOVÁ, Gabriela, SHUTT, John, SILOVSKÁ, Hana, VYSKOČIL, Vlastimil Karel, WOKOUN, René).
 • PĚLUCHA, Martin (60 %), aj. Rozvoj venkova v programovacím období 2007-2013 v kontextu reforem SZP EU. 1. vyd. Praha: IREAS, 2006. 162 s. ISBN 80-86684-42-3.

 

Knižní publikace (monografie) – příspěvek

 • PELUCHA, M., KOURILOVA, J. (2023). Regional and Project Management in the Context of Shaping Sustainable Urban Futures: Theoretical and Practical Context of the EU Programming Period 2021–2027 in the Czech Republic. In: Allam, Z. (eds) Sustainable Urban Transitions. Urban Sustainability. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-2695-4_13
 • PĚLUCHA, Martin (2016). Theory and Reality of Rural and Urban Perspectives in the Context of Territorial Cohesion and Regional Development in the Czech Republic. In: FLETCHER, Vivian. Urban and Rural Developments – Perspectives, Strategies and Challenges. New York : Nova Science Publishers, Inc, 2016, s. 17–38. 187 s. ISBN 978-1-63485-083-4. Pozn.: Publikace je evidována v databázi SCOPUS. https://www-scopus-com.zdroje.vse.cz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85031037085&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Pelucha&st2=Martin&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=5cfa009974c67e74a182fa4a22710d87&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22P%c4%9blucha%2c+Martin%22+36495524500%29&relpos=9&citeCnt=0&searchTerm=. DOCUMENT TYPE: Book Chapter, SOURCE: Scopus
 • PĚLUCHA, Martin. Koncipování vnějších vztahů na úrovni krajů. In: PAVLÍK, Marek, aj. Jak úspěšně řídit obec a region: Cíle, nástroje, trendy, zahraniční zkušenosti. Praha: Grada Publishing, 2014, s. 111–115. 160 s. ISBN 978-80-247-5256-3.
 • SHUTT, John, KOUTSOUKOS, Stratis, PĚLUCHA, Martin (30 %). The Czech Republic’s Structural Funds 2007 – 2013: Critical Issues for Regional Regeneration. In: DIAMOND, John, LIDDLE, Joyce, SOUTHERN, Alan, OSEI, Philip. Urban Regeneration Management. New York: Routledge, 2010, s. 190–204. 310 s. ISBN 978-0-415-45193-2. Pozn.: Publikace je evidována v databázi SCOPUS. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84911164026&partnerID=40&md5=5ec947a101070af5985e2c237fd8b534. DOCUMENT TYPE: Book Chapter, SOURCE: Scopus
 • PĚLUCHA, Martin. EAFRD jako nový prvek zemědělské politiky a rozvoje venkova. In: MACHÁLEK, Emil, PĚLUCHA, Martin, aj. České zemědělství v podmínkách reformy SZP a nástroje k její realizaci: cross compliance, zvyšování konkurenceschopnosti (Program rozvoje venkova, VaV). Praha: IREAS, 2008, s. 29–39. 84 s. ISBN 978-80-86684-52-9.
 • WOKOUN, René, JÍLKOVÁ, Jiřina, JETMAR, Marek, KADEŘÁBKOVÁ, Jaroslava, KOUŘILOVÁ, Jana, LUKÁŠ, Zdeněk, PĚLUCHA, Martin (5 %), TRHLÍNOVÁ, Zuzana, VIKTOROVÁ, Dana, KVĚTOŇ, Viktor, MALINOVSKÝ, Jan, KERN, Jiří, MILERSKI, Osvald, SUCHÁČEK, Jan, ŠIROKÝ, Jaromír, ŠOTKOVSKÝ, Ivan, HUŠEK, Zdeněk, ČTVRTNÍKOVÁ, Ilona. Analýza regionálního rozvoje České republiky a výhled pro období 2007-2013. In: WOKOUN, René, aj. Regionální rozvoj a jeho management v České republice. Praha: Oeconomica, 2007, s. 9–153. ISBN 978-80-245-1301-0.
 • PĚLUCHA, Martin. Institucionální střet zájmů v programovém období 2007-2013. In: Kol. Doporučení k efektivnímu a průhlednému užívání a čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Praha: Transparency International – Česká republika, 2007, s. 19–33. ISBN 978-80-903032-2-5.
 • PĚLUCHA, Martin. Mechanismus fungování principu subsidiarity a jeho uplatnění v evropské i národní veřejné správě [CD-ROM]. In: WOKOUN, René, MATES, Pavel, aj. Management regionální politiky a reforma veřejné správy. Praha: Linde, 2006. 6 s. ISBN 80-7201-608-3.
 • ŠUMPÍKOVÁ, Markéta, PĚLUCHA, Martin (30 %), POTLUKA, Oto. Závěry kritické analýzy a doporučení pro implementaci veřejných výdajových programů v ČR. In: ŠUMPÍKOVÁ, Markéta, OCHRANA, František, PAVEL, Jan, aj. Veřejné výdajové programy a jejich efektivnost. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2005, s. 213–228. ISBN 80-86861-77-5.
 • PĚLUCHA, Martin (50 %), VIKTOROVÁ, Dana. Systémové prvky implementace. In: Kol. Shrnutí výstupů analýz evaluace SF v ČR. Praha: IREAS, 2005, s. 14–16. ISBN 80-86684-30-X.
 • PĚLUCHA, Martin. Fond soudržnosti v rámci ČR na období 2004-2006. In: POTLUKA, Oto, aj. Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti, Díl. Projektové řízení fondu soudržnosti. Praha: IREAS, 2004, s. 29–60. ISBN 80-86684-16-4.

 


 

Mezi mé oblíbené koníčky patří jízda na kole, rekreační plavání a práce na zahradě    🙂