prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.

InSIS: prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.

Kancelář: NB 329

Telefon: +420 224 095 548

e-mail: jaroslav.machacek@vse.cz

Fotografie ke stažení zdezde a zde

Oblast profesního působení

Ekonom s orientací na regionalistiku, regionální ekonomii (zejména na lokalizaci, migraci a územní polarizaci), urbanismus a územní plánování, hodnocení prostředí, problémy rozvojových zemí. Po delším působení v Akademii věd ČR (od r. 1987), plný pracovní úvazek na Národohospodářské fakultě VŠE (od r. 2003), v roce 2008 profesura. Členství ve vědeckých radách, oborových komisích, mezinárodních organizacích (např. Int. Association for Impact Assessment), účast na realizaci mezinárodních projektů, grantové aktivity.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5RE 204 Regionální a municipální ekonomie
  • 5RE 401 Regionální teorie
  • 5RE 503 Politika územního rozvoje
  • 5RE 301 Regionální analýza
  • 5RE 254 Regional economics
  • 5RE520 Regionální politika a územní rozvoj

Vědecké publikace

MACHÁČEK, Jaroslav, PROKOP, Viktor, ZDRAŽIL, Petr. Prostorová ekonomie. 1. vyd. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2019. 185 s. ISBN 978-80-7560-256-5.

MACHÁČEK, J: Foreign Immigration: Permeation of Migration Theories Into Regional Domain. In: XX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách – Sborník příspěvků. Masarykova universita, Brno, 2017; ISBN: 978-80-210-8586-2

MACHÁČĚK, J.: Amenity Migration and Local Development; In: Batueva, E. – Macháček,J. et al.
Challenges of International Migration II; Praha: Oeconomica 2014; ISBN: 978-80-245-2065-0

MACHÁCEK, J.- TOTH, P.- WOKOUN, R.: Regionální a municipální ekonomie (Regional and Municipal Economics); Oeconomica, 2011; 201 s.; ISBN 978-80-245-1836-7

MACHÁČEK, J.: Rozvojové osy a póly ve vybraných zemích OECD (Development axes and poles in selected OECD countries). In: Wokoun, R. – Červený,M (eds.): Ekonomika v prostoru; Linde, Praha, 2008, s. 26 – 70.; 978-80-7201-698-3,

MACHÁČEK, J., Problémy rozvojových zemí, jejich příčiny a cesty k řešení (Issues of developing countries, its causes and roads to solution); Oeconomica, Praha 2006, 447 s. ISBN: 80-245-1060-X


Ve volném čase příležitostné sportování (tenis, fotbal), cesty se zaměřením na lokality s historickým a kulturním významem, s urbanistickou a přírodní hodnotou. Selektivní četba, historie, fotografie. Mám syna, dceru a pět vnoučat.