Výroční konference RSA 2017 Dublin (Irsko): 4. – 7. 6. 2017

Ve dnech 4. – 7. června 2017 se konala výroční konference Regional Studies Association na Trinity College Dublin v Irsku. Konference měla název „the Great Regional Awakening: New Directions“. Této konference se aktivně účastnili také doc. Martin Pělucha a Dr. Jana Kouřilová z Katedry regionálních studií Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.

Doc. Pělucha i Dr. Kouřilová prezentovali první dílčí výsledky dvouletého výzkumného projektu financovaného Grantovou agenturou České republiky – GAČR (Teoretické a metodologické perspektivy neoproduktivistické politiky rozvoje venkova EU).