KREG řídil kulatý stůl Národního konventu o EU k tématu reformy Společné zemědělské politiky

V pátek 9. listopadu 2018 se konala diskuse v rámci kulatého stolu Národního konventu o EU k tématu Reformy Společné zemědělské politiky (dále jen SZP). Do diskuze o budoucnosti Společné zemědělské politiky po r. 2020 se zapojili představitelé Úřadu vlády ČR a relevantních ministerstev (MZE, MMR), Evropského parlamentu, dále zástupci profesních organizací (Agrární komora, Zemědělský svaz ČR), odborů, neziskových organizací (Spolek pro rozvoj venkova), akademické sféry.

Odborným garantem tohoto kulatého stolu byla Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické, Katedra regionálních studií – doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. Tématicky se na přípravě tohoto kulatého stolu také podílela RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

Odborný kulatý stůl Národního konventu zahájil státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař, který zdůraznil význam SZP v prioritách české vlády ve vyjednávání o její budoucí podobě po r. 2020. Následně představil doc. Martin Pělucha z Vysoké školy ekonomické v Praze hlavní souvislosti a klíčové reformní prvky budoucí SZP EU. Na toto vystoupení navázala Kateřina Bělinová, ředitelka odboru přímých plateb MZE, která vysvětlila stanovisko MZE a popsala současný stav vyjednávání o SZP. Stanovisko MMR přednesl Richard Nikischer, vedoucí oddělení regionálních agend, který se vyjádřil k postavení problematiky rozvoje venkova v programování politiky soudržnosti EU a specifika v rámci SZP EU.

V rámci diskuse vyplynulo, že by pro ČR mělo zůstat prioritou nezkrácení finančních prostředků pro SZP EU jako celku. Členové kulatého stolu také preferují prosazovat na úrovni EU tzv. zastropování přímých plateb na základě dobrovolnosti podle specifických podmínek jednotlivých členských států. Rovněž byl rozporován požadavek na tzv. skutečného zemědělce v dotacích SZP EU. V případě II. Pilíře SZP EU, tj. politiky rozvoje venkova, se očekává výrazné zkrácení finanční alokace (až o 16 %), což bude velmi problematické zejména při dosahování komplexních cílů zemědělsky pojatého rozvoje venkova.

Specifická pozornost v diskusi byla také věnována problematice potenciálního zavedení finančních nástrojů v rámci SZP EU, přičemž dle sdělení zástupkyně MZE lze očekávat upřesnění této tématiky až dle výsledků ex-ante hodnocení možností zavedení těchto nástrojů v ČR. Obecně byla mezi členy kulatého stolu spíše shoda v tom, že finanční nástroje mají potenciál v řešení řady investičních projektů zaměřených na rozvoj venkova.

 

 

Pro odbornou diskusi kulatého stolu byl pracovníky KREG vytvořen podkladový dokument, a následně po realizaci kulatého stolu byl vytvořen shrnující materiál (vč. závěrů a doporučení) pro potřeby Vlády ČR. Dílčí poznatky v těchto podkladech byly průběžně vytvořeny v rámci výzkumném projektu podpořeného Grantovou agenturou České republiky, č. 17-12372S: „Teoretické a metodologické perspektivy neoproduktivistické politiky rozvoje venkova EU“.

 

Více informací o akci naleznete ZDE