Nová monografie VEŘEJNÝ SEKTOR, TEORIE A PRAXE V ČR (Peková, Jetmar, Toth)

Dovolujeme si tímto informovat o nové monografii autorů Katedry regionálních studií doc. Pekové a doc. Totha, tj. VEŘEJNÝ SEKTOR, TEORIE A PRAXE V ČR (Peková, Jetmar, Toth) především pro potřeby programů NF:

  • Veřejná správa a regionální rozvoj – bakalářský
  • Regionalistika a veřejná správa – magisterský
  • Rozvoj obcí měst a regionů – vedlejší specializace
  • Regionální rozvoj – doktorandské

Odborná publikace objasňuje čtenáři důvody státních zásahů, věnuje se především alokačním netržním činnostem v rámci veřejného sektoru, který prostřednictvím veřejnoprávních neziskových organizací zabezpečuje veřejné služby pro obyvatelstvo, a to se zvláštním zřetelem na vybraná odvětví veřejného sektoru v ČR, objasňuje faktory ovlivňující rozsah a strukturu veřejného sektoru, míru jeho decentralizace na lokální a regionální úroveň územní samosprávy a využívání zdrojů veřejných financí na úrovni státu i na úrovni územní samosprávy na financování potřeb organizací ve veřejném sektoru. Proto je věnována pozornost finančním vztahům v rámci rozpočtové soustavy ČR i mimo ni, včetně vazeb na rozpočet EU. Z teoretického a i praktického hlediska na příkladu ČR.

Publikace se věnuje rozšiřování funkcí státu a decentralizaci na územní samosprávu, vývoji veřejných výdajů do veřejného sektoru v ČR, jak vysoké jsou veřejné výdaje na krytí potřeb vybraných odvětví veřejného sektoru, vyžadující dlouhodobě značný objem finančních prostředků, kolik je třeba vybrat potřebných finančních prostředků na daních, ale i to, jak efektivně jsou finanční zdroje alokovány.

Kniha seznamuje čtenáře s výsledky dlouholetých výzkumů v oblasti veřejné ekonomie, veřejných financí a veřejné správy, kterých se autoři za dlouhá léta své praxe účastnili. Některé významné výzkumné projekty z posledního období jsou v knize explicitně zmíněny. Řada informací, které vycházejí z původních výzkumů autorů práce, z individuálního výzkumu, grantů a úkolů aplikačního výzkumu, je v knize publikovaná poprvé a může obohatit poznatkovou základnu odborné veřejnosti. Tyto výsledky jsou uvedeny do kontextu i se základními poznatky z teorie i jejich praktickým uplatňováním v rámci veřejného sektoru v ČR.

V knize jsou odkazy na další literaturu domácích i zahraničních autorů, v závěru knihy je uveden seznam běžně dostupné literatury.

ISBN: ISBN 978-80-7598-209-4 (váz.); ISBN 978-80-7598-210-0 (e-pub); ISBN 978-80-7598-211-7 (mobi)

Vydavatel: Wolters Kluwer ČR.

Monografie by měla být publikována 15.10.2019.

Informace o předprodeji naleznete ZDE