Úspěšní diplomanti KREG dostali ocenění od hejtmana Karlovarského kraje

Karlovarský kraj nabídl ve spolupráci s Národohospodářskou fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze studentům připravujícím diplomové práce, aby se soustředili na tématiku spojenou s územím regionu a především s činnostmi, které kraj zajišťuje. Konkrétně se jednalo o „Program odborné a empirické podpory diplomantů NF VŠE ze strany Karlovarského kraje“ (více informací ZDE).

Pro zvýšení motivace k účasti a zejména k podpoře aktivního a intenzivního přístupu studentů při sestavování diplomových prací v daných tématech stanovil Karlovarský kraj finanční odměny formou daru, pričemž pro úspěšně obhájené diplomové práce s hodnocením „výborně“ stanovil odměnu ve výši 10 000 Kč. Oba dnes už absolventi Národohospodářské fakulty VŠE v Praze (Katedry regionálních studií), a to Nikola Khorelová a Karel Oktábec, úspěšně obhájili své diplomové práce (viz níže) na výbornou a převzali ocenění z rukou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka a krajského radního Jindřicha Čermáka během společného setkání na krajském úřadě (viz také tisková zpráva Karlovarského kraje – ZDE).

​Setkání se účastnil rovněž děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze prof. Zdeněk Chytil a také zástupce vedoucího Katedry regionálních studií doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. Tématy, na která se studenti zaměřili, se stala efektivnější forma veřejné dopravy v regionu a ekonomický restart lázeňství. „Jsem moc rád, že jsme se mohli potkat a diskutovat o tom, jak oba studenti pojali zadání. Naši diskusi nepovažuji zdaleka za uzavřenou. Práce si podrobně prostuduji a určitě budu mít ještě další otázky.  Pro nás by bylo nejlepší, kdyby vysokoškoláky z jiných regionů zaujala témata natolik, že by nakonec začali pracovat a žít v našem kraji,“ uvedl s nadsázkou hejtman Petr Kulhánek. Ten se také studentů ptal na to, které atributy jsou pro ně nejdůležitější při úvahách o budoucím pracovním uplatnění. Především je to zajímavá práce, finanční ohodnocení a dobré vztahy v pracovním týmu.

Děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze prof. Zdeněk Chytil potvrdil, že fakulta je společným aktivitám rovněž nakloněna a je připravena Karlovarskému kraji vyjít vstříc.

 

Ocenění studenti:

Ing. Nikola Khorelová, název práce: Efektivnější formy veřejné dopravy v Karlovarském kraji.

Vedoucí diplomové práce prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Abstrakt: Diplomová práce se zabývá dvěma modely veřejné dopravy v Karlovarském kraji. Cílem práce je zhodnocení ekonomické efektivnosti plánovaného modelu veřejné linkové dopravy oproti stávajícímu zajištění dopravní obslužnosti v Karlovarském kraji. V práci je využita metoda literární rešerše, kvantitativní prognostická metoda, analýza a v neposlední řadě metoda komparace. Pro vyhodnocení ekonomické efektivnosti nového projektu dopravní obslužnost v kraji jsou zvoleny tři zásadní ukazatele, kterými se práce podrobně zabývá. Jedná se o výdaje Karlovarského kraje na dopravu, výše poskytnuté kompenzace prokazatelné ztráty všem autobusovým dopravcům a ceny pohonných hmot. V rámci stávajícího zajištěné veřejné dopravy je prokázán rostoucí trend výdajů na dopravu a rovněž rostoucí trend výše úhrady kompenzace prokazatelné ztráty. Prostřednictvím analýzy finančního modelu jsou zjištěny pozitivní a negativní dopady nového modelu Karlovarského kraje.

 

Ing. Karel Oktábec, název práce: Ekonomický restart lázeňství v Karlovarském kraji po covidové pandemii.

Vedoucí diplomové práce RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

Abstrakt: Diplomová práce se zabývá tématem lázeňství v Karlovarském kraji a jeho ekonomickému restartu po koronavirové pandemii, která zasáhla celý svět na začátku roku 2020. S ohledem na zavřené hranice a četná vládní opatření se stal cestovní ruch, kam spadá i samotné lázeňství, jedním z nejvíce postižených odvětví. Negativní dopady pandemie na cestovní ruch a lázeňství v Karlovarském kraji v roce 2020 byly obrovské, a to hlavně z důvodu vysokého úbytku zahraničních turistů, kteří jsou pro kraj velmi důležitým zdrojem příjmů. Dopady se také projevily v hospodaření lázeňských společností, výnosy poklesly meziročně o více než polovinu a většina z těchto společností se dostala do hlubokých ztrát. Tyto dopady pomohly zmírnit různé programy realizované na podporu cestovního ruchu a lázeňství. V návaznosti na to jsou v poslední části obsažena doporučení k ekonomickému restartu lázeňství v Karlovarském kraji.