Magistrát hl. m. Prahy vyhlásil výběrové řízení na 2 pracovní místa k rozpočtu a financování

Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlásil začátkem června 2022 výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst na pozice:

rozpočtář – rozborář / rozpočtářka – rozborářka
v odboru rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy

Stručná náplň práce pro první pozici:

 • pořizování rozpočtových opatření ve vztahu k příspěvkovým organizacím (školy a školská zařízení) zřizovaným městskými částmi a k městským částem hl. města Prahy (HMP)
 • kontrola úprav rozpočtů uvedených příspěvkových organizací ve vazbě na úpravy rozpočtu hl. m. Prahy
 • čtvrtletní zpracování dílčích výsledků hospodaření za uvedené organizace zřizované MČ, které jsou součástí komplexní zprávy za kapitolu školství v rámci celkového rozboru hospodaření
 • kontrola a zpracování dílčích podkladů k finančnímu vypořádání příspěvkových organizací zřizovaných městskými částmi s rozpočtem hl. města Prahy a státním rozpočtem

Detaily k nabízené pracovní pozici jsou ZDE.

 

Stručná náplň práce pro druhou pozici:

 • zabezpečování oblasti rozpočtu odborů Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) a příspěvkových organizací hl. m. Prahy (dále jen „PO“),
 • zajišťování finančního vypořádání PO
 • zpracování výstupů pro návrh rozpočtu
 • provádění položkového rozpisu rozpočtu pro odbory MHMP a PO
 • realizace rozpočtových změn ve vazbě na schválená usnesení Rady HMP a Zastupitelstva HMP
 • kontrola čerpání dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků
 • kontrola čerpání rozpočtu a plnění závazných ukazatelů rozpočtu
 • zajišťování odborné ekonomické činnosti na úseku rozpočtu
 • sledování čerpání rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a PO
 • hodnocení vývoje finančního hospodaření územních rozpočtů a vypracování podkladů pro státní závěrečný účet v rámci svěřené oblasti

Detaily k nabízené pracovní pozici jsou ZDE.

Přihlášku s požadovanými doklady v uzavřené obálce je nutno podat tak, aby ji vyhlašovatel obdržel v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1 – konkrétní termíny jsou uvedeny v dokumentech ve výše uvedených odkazech.