NF-KREG rozjíždí velký projekt smluvního výzkumu Evropské komise týkající se procesu transformace uhelných regionů v České republice

Katedra regionálních studií Národohospodářské fakulty VŠE Praha rozjíždí velký projekt smluvního výzkumu financovaný Evropskou komisí týkající se empirických, analytických i vzdělávacích aktivit podporujících proces transformace uhelných regionů v České republice. Celý projekt navazuje na Zelenou dohodou pro Evropu (dlouhodobá strategie EU), jejímž cílem je dosáhnout do roku 2050 klimaticky neutrální pozice, což jako strategický cíl provází řada kontroverzí i nejasností. Dlouhodobě je však evidentní, že tyto normativní cíle již nyní dramaticky dopadají na socioekonomický rozvoj v regionech, jejichž vnitřní ekonomické struktuře dominují energeticky náročná odvětví těžkého průmyslu a obecně uhelná energetika.

Pro tyto regiony byl EU vytvořen nový Fond pro Spravedlivou Transformaci (dále jen FST, angl. Just Transition Fund), který aktuálně doplňuje hlavní mainstream evropských strukturálních fondů a podporuje navíc specifická témata, která by měla usnadnit proces tzv. „spravedlivé transformace“ v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. Již v předchozích letech byla v těchto regionech realizována národní strategie RE:START pro uhelné regiony, která však měla více koordinační povahu ve vazbě na dostupné různé zdroje financování. FST představuje zcela novou a ojedinělou možnost jak využít dosavadních zkušeností a zejména konkrétně finančně zacílit potřebné transformační investice, přičemž bude nutné brát v úvahu i aktuální turbulentní vnější geopolitický a s ním související ekonomický vývoj, vč. dlouhodobých trendů.

Cílem projektu smluvního výzkumu je posílit institucionální a administrativní kapacitu implementace FST, a to i na regionální a místní úrovni. Zvláštní důraz ve výzkumných aktivitách projektu je kladen na empirické šetření, analytické a výzkumné aktivity, jejichž výsledkem bude vyhodnocení výchozí absorpční kapacity uhelných regionů zejména v segmentu malých projektů. V dosavadních analýzách již bylo potvrzeno, že právě menší subjekty (např. malé a střední podniky, obce a nevládní organizace) jsou slabé v aktivitách přípravy příslušných projektů. Právě pro tyto subjekty budou ve FST připraveny možnosti zjednodušeného financování v režimu tzv. „zastřešujících projektů“, přičemž příslušná schémata a nastavení podpor není stále k dispozici. Bude se jednat především o projekty zaměřené na: a) podporu malých a středních podniků prostřednictvím různých podtémat; b) vytvoření voucherů pro malé a střední podniky a obce; c) podporu přípravy projektů pro obce a, d) podpora rozvoje lidských zdrojů na školách. Proto budou v průběhu období realizace projektu průběžně vyhodnocovány tyto podmínky, na které navážou i vzdělávací workshopy, jejichž prostřednictvím se posílí aplikační využití identifikovaných poznatků.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE PROJEKTU SMLUVNÍHO VÝZKUMU:

Název projektu:  Support to the Implementation of the Just Transition in the Czech Republic
RFS ID: REFORM/SC2022/116; Framework Contract Procedure: REFORM/2021/OP/0006 Lot 1

 

Zapojené instituce: Hlavním nositelem projektu je německá Frankfurt School of Finance & Management. V České republice je hlavním partnerem Národohospodářská fakulta VŠE Praha (Katedra regionálních studií).

 

Management projektu:  Projektovou manažerkou je Dr. Silke Müffelmann (Frankfurt School of Finance & Management).

Vedoucím řešitelského týmu všech zapojených institucí je prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (NF-VŠE, Katedra regionálních studií).

 

Období realizace projektu smluvního výzkumu: 11/2022 – 06/2024

 

NF-KREG rozjíždí velký projekt smluvního výzkumu Evropské komise týkající se procesu transformace uhelných regionů v České republice